عواملی وجود دارند که روی کاهش طول عمر شیلنگ های هیدرولیک تاثیر بسزایی دارند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • خم شدن بیش از حد شیلنگ و کم تر از حداقل شعاع خمش مشخص شده
  • پیچ خوردگی، کشیده یا منقبض شدن، خرد کردن یا ساییدن شیلنگ
  • کار کردن در دمای بیشتر از حداکثر دمای مجاز شیلنگ یا دمای کم تر از حداقل دمای مجاز
  • قرار گرفتن شیلنگ در معرض افزایش سریع فشار بیشتر از حداکثر فشار مجاز کاری
  • استفاده از اتصالاتی که مورد تایید سازنده نبوده یا با شیلنگ سازگار نیستند.